Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden advocaat

Algemene voorwaarden
van de besloten vennootschap Tripleclean Nederland B.V. ,
gevestigd te Winterswijk

Algemeen

Artikel 1.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap Tripleclean Nederland B.V. gevestigd te Winterswijk, verder kortweg te noemen Tripleclean Nederland B.V. , de uitvoering daaronder begrepen; alle overeenkomsten waarbij Tripleclean Nederland B.V. als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten.
 2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden Tripleclean Nederland B.V. slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van Tripleclean Nederland B.V. worden overeengekomen.
 3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij en algemene voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de algemene
  voorwaarden van Tripleclean Nederland B.V. van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van Tripleclean Nederland B.V. is bevestigd.

Aanbiedingen

Artikel 2.

 1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publikaties van Tripleclean Nederland B.V. voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Tripleclean Nederland B.V. , zijn aan
  wijzigingen onderhevig, zonder dat Tripleclean Nederland B.V. gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
 2. De door Tripleclean Nederland B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief verzekerings- vracht- en leveringskosten. Extra kosten van spoed of expressezendingen komen voor rekening van de wederpartij.
 3. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van Tripleclean Nederland B.V. gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als
  deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Tripleclean Nederland B.V. gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

Prijzen

Artikel 3.

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, leges, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren
  als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst
  wordt verhoogd en de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, is de wederpartij bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tripleclean Nederland B.V. zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom
  respectievelijk de laatste termijn daarvan.
 4. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij een toeleverancier, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van Tripleclean Nederland B.V. aanpast.

Totstandkoming en annulering der overeenkomst

Artikel 4.

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van Tripleclean Nederland B.V. en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte
  aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van Tripleclean Nederland B.V. deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.
 2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door Tripleclean Nederland B.V. afgegeven of verzonden pakbon, vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een
  bevestiging t.a.v. de daarop betrekking hebbende overeenkomst.
 3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Tripleclean Nederland B.V. binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.
 4. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor Tripleclean Nederland B.V. ontstane schade – reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke – te vergoeden, ongeacht de reden – overmacht daaronder begrepen – voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van Tripleclean Nederland B.V. daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht 80 % van het gebruikelijk door Tripleclean Nederland B.V. voor de betreffende dienstverlening gehanteerde tarief te bedragen danwel, indien het gaat om levering van zaken, 40% van de koopsom. Tripleclean Nederland B.V. behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

Levering

Artikel 5.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. Tripleclean Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke
  oorzaak dan ook en de wederpartij is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding,
  ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
 3. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de te leveren zaken tijdig door derden zullen worden geleverd.
 4. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Tripleclean Nederland B.V. is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Tripleclean Nederland B.V. zijn en indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Tripleclean Nederland B.V. is tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Iedere overeenkomst wordt door Tripleclean Nederland B.V. aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Tripleclean Nederland B.V. is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten
  genoegen van Tripleclean Nederland B.V. voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens Tripleclean Nederland B.V. . Tripleclean Nederland B.V. is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de levering op te
  schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 6. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken aan wederpartij of een door deze aangewezen derde worden afgegeven of het bedrijf van Tripleclean Nederland B.V. verlaten.

Aansprakelijkheid

Artikel 6.

 1. Tripleclean Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met door haar geleverde zaken, verrichte werkzaamheden of verstrekte adviezen, noch voor schade aan zaken, noch voor letsel aan personen,
  noch voor enige vorm van indirecte schade zoals bedrijfstagnatie, winst- of omzetderving, renteverliezen, kosten van technische expertise en juridische adviezen en bijstand en andere soorten van gevolgschade.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden of van haar eigen personeel, zelfs als deze te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering der overeenkomst, tenzij het gaat om schade
  veroorzaakt door opzet of grove schuld van personeel van Tripleclean Nederland B.V.
 3. De wederpartij vrijwaart Tripleclean Nederland B.V. voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Tripleclean Nederland B.V., uit welke hoofde ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
 4. De wederpartij vrijwaart Tripleclean Nederland B.V. voor elke aanspraak van een publiekrechtelijk rechtspersoon ten titel van leges, heffing, boete of uit welke hoofde dan ook, samenhangend met de door Tripleclean Nederland B.V.
  verleende diensten en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
 5. Ingeval Tripleclean Nederland B.V., ondanks het in het voorgaande leden bepaalde, aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door Tripleclean Nederland
  B.V. gesloten verzekering wordt uitgekeerd, danwel wanneer Tripleclean Nederland B.V. in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat Tripleclean Nederland B.V. ter zake die schade kan verhalen op derden.
 6. Indien, ondanks het bovenstaande, Tripleclean Nederland B.V. aansprakelijk geacht wordt voor enige schade zal zij jegens de wederpartij niet gehouden zijn om enige schadevergoeding groter dan vijf maal het aan wederpartij in rekening
  gebrachte bedrag te vergoeden

Betaling.

Artikel 8.

 1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van Tripleclean Nederland B.V. of een door haar aan te wijzen derde. Tripleclean Nederland B.V. behoudt zich echter het
  recht voor om aan bepaalde wederpartijen slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. Tripleclean Nederland B.V. is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij aan Tripleclean Nederland B.V. vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag.
  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij.
  De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 250,= en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt
  gegeven.
 3. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen terzake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente
  als bedoeld in dit artikel, is Tripleclean Nederland B.V. gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.
 4. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij , of indien op roerende of onroerende zaken van de wederpartij,
  beslag wordt gelegd, zal Tripleclean Nederland B.V. het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden
  te zijn, te annuleren en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, zich te onthouden van de levering van nog niet geleverde zaken, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van Tripleclean
  Nederland B.V. op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van Tripleclean Nederland B.V. om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding.
  In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering, ook die waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, die Tripleclean Nederland B.V. ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Klachten

Artikel 9.

 1. Iedere klacht terzake van onvolledige of onjuiste levering van zaken en of schriftelijke bescheiden, dient onverwijld, in ieder geval binnen 48 uur na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Wederpartij is gehouden bij ontvangst de geleverde zaken grondig te inspecteren.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is, indien haar dienstverlening of de geleverde zaken en bescheiden gebreken vertonen tot niet meer gehouden dan tot het leveren van overeenkomstige zaken en/of diensten vanuit haar bedrijfsruimte te Winterswijk, Nederland, binnen de gebruikelijk door Tripleclean Nederland B.V. gehanteerde bedrijfstijden.

Hoofdelijkheid

Artikel 10.

 1. Al hetgeen – betaling of anderszins – waartoe Tripleclean Nederland B.V. terzake van de uit enige overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de geleverde zaken en bescheiden heeft, inclusief de houder van het kenteken, ongeacht of zij de opdrachten aan Tripleclean Nederland B.V. tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.
 2. Eenieder die in de uitoefening van een bedrijf of beroep, althans tegen betaling van een vergoeding, ten behoeve van een derde, al dan niet op eigen naam, overeenkomsten met Tripleclean Nederland B.V. aangaat, is hoofdelijk, naast bedoelde derde aansprakelijk voor de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en vergoeding van alle schade die Tripleclean Nederland B.V. lijdt als gevolg van handelen of nalaten van die derde bij de uitvoering van de overeenkomst of welke anderszins daaruit voortvloeit.

Overmacht.

Artikel 11.

 1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Tripleclean Nederland B.V. , indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Tripleclean Nederland B.V. , zonder dat Tripleclean Nederland B.V. tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Tripleclean Nederland B.V. onafhankelijk – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Tripleclean Nederland B.V. of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

Artikel 12.

 1. Alle geleverde zaken en bescheiden blijven het eigendom van Tripleclean Nederland B.V. totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Tripleclean Nederland B.V. heeft voldaan. Tot dat moment wordt de wederpartij geacht de zaken van Tripleclean Nederland B.V. in bruikleen te hebben. Hij mag de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet vermengen, verwerken, verkopen, verpanden of leveren. Hij wordt geacht de zaken uitsluitend voor Tripleclean Nederland B.V. om niet te houden, zodat Tripleclean Nederland B.V. behalve eigenaar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is onherroepelijk door wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door Tripleclean Nederland B.V. geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.

Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 14.

 1. Op alle door Tripleclean Nederland B.V. gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Zutphen, tenzij Tripleclean Nederland B.V. er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de wederpartij of tot een andere bevoegde Rechter.